Dette reglement er godkendt på den ordinære generalforsamling  d. 19. marts 2023 og efterfølgende godkendt af DKK’s bestyrelsen.

Kåringsreglement for Dansk Hovawart Klub

1. FORMÅL

Stk. 1   Formålet med avlskåring, er at få Hovawartens eksteriør beskrevet samt testet karakteregenskaber efter FCI racestandard nr. 190.

A) At opmuntre opdrættere til avl på racetypiske og mentalt sunde hunde
B) At give Avlsudvalget i DHK et redskab til en optimal rådgivning vedr. avls anbefalinger

Stk. 2   Avlskåring er kun for Hovawarter med en godkendt FCI-stambog. Dansk ejet hunde skal være registreret i DKK eller under registrering.

2.  AVLSKÅRING

Stk.1.  Avlskåring består af:                     

A) Dansk Kennels Klubs ”Mentalbeskrivelse”, som skal gennemføres
B) Dansk Kennels Klubs ”Udvidet Mentalbeskrivelse” som skal bestås.
C) Eksteriørbedømmelse med mindst bedømmelsen ”Very Good”, i åben klasse, når hunden er
minimum 15 mdr.
D) Måling af skulderhøjden på hundene foretages i forbindelse med ”Udvidet Mentalbeskrivelse”.
Hvis ”Udvidet Mentalbeskrivelse” gennemføres i andre klubber, kan Kåringsudvalget
efterfølgende foretage målingen. Målingen må kun foretages af en i DHK godkendt person
E) HD-status på A eller B.

Stk. 2.  Følgende udenlandske beskrivelse kan anvendes på lige fod med DHK’s avlskåring:

Den Tyske avlskåring ZTP (fra RZV)

Stk. 3.  Undtagelse:

Hvis en hund har gennemført en tilsvarende ”Mentalbeskrivelse” og ”udstillingsresultat” – jfr. § 8 stk. 3A, og § 2 stk. 1C i udlandet, kan hunden godkendes til at deltage i DKK Udvidet Mentalbeskrivelse i Danmark og opnå AK i Danmark.

Ejeren af den udenlandske eller importerede hund skal levere ovenstående resultater til DKK, som registrerer disse i hundeweb.

A) Godkendte udenlandske:   Sverige (Brugshunde klubben)

B) Bestyrelsen kan beslutte og vedtage på anbefaling fra Avls- og kåringsudvalg, at sidestille andre landes ”Avlskåringer” jfr. §2 Stk. 2

3. FREMSTILLINGSBETINGELSER

Stk. 1 DKK Mentalbeskrivelse
Fremstilling efter DKK REGELSÆT FOR AFVIKLING AF ”DKK MENTALBESKRIVELSE”

Stk. 2 DKK Udvidet Mentalbeskrivelse
Fremstilling efter DKK REGELSÆT FOR AFVIKLING AF ”UDVIDET MENTALBESKRIVELSE”

Stk. 3 Undtagelse
En hund kan tidligst fremstilles til en Mentalbeskrivelse når den er fyldt 10 mdr. Kun resultatet af hunde i alderen 10-24 mdr. vil indgå i raceprofilgennemsnittet. Hunde over 24 mdr. kan beskrives og resultatet registreres, men skal være gennemført inden de er 36 mdr., hvis den skal indgå i avlskåringen

A) Hvis en hund ikke gennemfører ”DKK Mentalbeskrivelsen” i første forsøg, kan den genfremstilles 1 gang. Genfremstillingen kan tidligst foregå efter 4 mdr. fra første forsøg

B) Når en hund har gennemført en ”DKK Mentalbeskrivelse” kan den først stilles til en udvidet mentalbeskrivelse efter 4 mdr.

C) En hund kan tidligst fremstilles på Udvidet mentalbeskrivelse, når den er fyldt 24 mdr. og senest når den er 60 mdr. Efter 60 mdr. kan hunde stille, men ikke opnå AK

D) Hvis en hund ikke består ”udvidet mentalbeskrivelse” i første forsøg, kan den genfremstilles 1 gang. Genfremstillingen kan tidligst foregå efter 4 mdr. fra første forsøg

Stk. 4 Eksteriørbeskrivelse skal foregå på en af DHK arrangeret udstilling eller en på en Hovawart Klub arrangeret udstilling i et andet land. Dommere jfr. jf. § 8. stk. 3.

4. BESTÅELSESKRAV FOR BESKRIVELSER

Stk. 1. Beståelseskrav fastlægges af Kåringsudvalg og Avlsudvalg i samråd med bestyrelsen for DHK og skal fremgå af det dommerskema, der anvendes ved ”Udvidet Mentalbeskrivelse”

Beståelseskrav er max 29 anmærkninger.”

Stk. 2. Beståelseskravene skal være i overensstemmelse med forskrifterne om hundens karakteregenskaber i den til enhver tid gældende FCI-standard for racen.

5. PRAKTISKE FORHOLD VED BESKRIVELSER.

Stk. 1  Meddelelse om tilmelding, tid, sted og startgebyr offentliggøres på DHK’s hjemmeside.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter startgebyrets størrelse efter indstilling fra Kåringsudvalget.

Stk. 3. Resultaterne meddeles hundeejerne mundtligt efter beskrivelserne, samt på Hundeweb. Hunde som har opfyldt krav til AK modtager et AK bevis på dagen.

Stk. 4.  Øvrige praktiske forhold henvises til DKK’s regelsæt for afvikling af DKK’s   mentalbeskrivelse og Udvidet Mentalbeskrivelse

6.  ANSVAR

Stk. 1. Dansk Hovawart Klub kan ikke drages til ansvar for skader eller uheld på hund og hundefører, der måtte opstå i forbindelse med avlskåringen.

Stk. 2. Forsikringsbetingelser. Jfr. DKK regelsæt for Mentalbeskrivelse, Udvidet Mentalbeskrivelse og udstilling

 7.  KÅRINGSBEVISET

Stk. 1.  Med dansk avlskåringsbevis følger retten til at føre betegnelsen AK

Stk. 2.  Når en hund opfylder kravene til avlskåring, udfærdiger kåringsudvalget et kåringsbevis. En person fra Kåringsudvalget og formanden for bestyrelsen attesterer ved deres underskrifter bevisets gyldighed. Information om opnået AK-bevis sendes til DKK som efterfølgende registrer det i DKK-database.

Stk. 3. De ved beskrivelserne fremkomne resultater betragtes som DHK’s ejendom og kan anvendes ved rådgivning i avlen.

Stk. 4. Med tysk avlskåringsbevis følger retten til at føre betegnelsen ZTP og sidestilles med AK i Danmark

8.  DOMMERE

Stk. 1. DKK Mentalbeskrivelse

”DKK REGELSÆT FOR AFVIKLING AF DKK MENTALBESKRIVELSE”

Stk. 2. DKK Udvidet Mentalbeskrivelse

”DKK REGELSÆT FOR AFVIKLING AF UDVIDET MENTALBESKRIVELSE”

 Stk. 3. Eksteriørbeskrivelse

Som eksteriørdommere kan kun de af FCI anerkendte autoriserede dommere fungere. Udover at være godkendt af FCI skal dommeren være uddannet i at bedømme Hovawart.

Jf. IHF’s gældende adresseliste.

9. DISPENSATION

Stk. 1. Der kan ikke gives dispensation i forhold til kriterierne for at opnå Avlskåring 

10. REVISIONSBESTEMMELSER

Stk. 1. Forslag til ændringer af nærværende avlskåringsreglement skal på normal vis fremsættes på generalforsamlingen jfr. klubbens vedtægter §13

 Dette reglement er godkendt på den ordinære generalforsamling d. 19. marts 2023.