Dansk Hovawart Klubs

Vedtægter

 

§1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er ”DANSK HOVAWART KLUB”. Klubben er stiftet i 1979.

Stk. 2.                  Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3.                  Klubben er eneste specialklub for Hovawarten, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk kennel Klub.

DKK’s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKK’s love oprettede overenskomst.

                                                                                                  

§2 Organisation

Klubben er organiseret således:

a)      § 8 Urafstemning
b)      § 11-14 Generalforsamlingen
c)      § 7-9 Bestyrelse
d)     § 5 Medlemmer

§3 Klubbens formål

Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKK’s formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Hovawarten og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl og opdræt at bidrage til at bevare og forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standard nr. 190, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

 

§4 Avlsarbejde

Klubben er DKK ’s sagkyndige inden for avlsarbejdet for Hovawarten.

 

Stk. 2.
Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet med Hovawarten.

Stk. 3.
Avlsforbud og restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.

§5 Medlemskab

Indmeldelse
 Som medlemmer af klubben kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i Dansk Kennel Klub.

 

Stk.2.
Dansk Kennel Klubs formand og administrerende direktør er kontingentfri medlemmer dog uden stemmeret. De har på generalforsamlinger og ved øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

Stk. 3.
Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 4 uger har været medlem af klubben og som ikke er i kontingentrestance.

 

Ophør

Stk. 4.
Medlemskab ophører ved skriftlig udmeldelse, der kan ske med 1 mdr. varsel til kassereren. Eventuelt overskydende kontingent refunderes ikke.

Stk. 5.
Er kontingentet ikke indbetalt senest 1. februar slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

 

§6 Kontingen

Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent for de 2 kontingentkategorier.

                             –Enkelt Medlemskab

                             –Husstands Medlemskab (dækker 2 medlemsregistreret personer i hustanden på samme bopæl).

 

Stk. 2.
Kontingentet betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af januar måned hvert år.

Kontingentet skal være betalt senest 4 uger før den ordinære generalforsamling for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

Æresmedlemmer, der udnævnes på den ordinære generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 3.
Ved indmeldelse i klubben efter 31. juli, kan bestyrelsen beslutte nedsat kontingent. Dette gælder dog ikke Husstands Medlemsskab.

§7 Bestyrelsens sammensætning

Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK

 

Stk. 2.
Valg til bestyrelsen er alle myndige stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og § 6, stk. 2,

§8 Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen – suppleanter, revisor og revisor suppleant ligeledes for 2 år.

Stk. 2.
Der vælges på ulige år, formand, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisor suppleant – på lige år, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisor suppleant. Genvalg kan finde sted.

Formand vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3.
Valget sker på den ordinære generalforsamling.

Stk.4.
En suppleant der indtræder i bestyrelsen, indtræder i det afgående bestyrelsesmedlems valgturnus.

Stk. 5.
I tilfælde af at bestyrelsen bliver undertallig efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen – vedlagt underskrevet accept fra den foreslåede person skal være klubbens formand i hænde senest 4 uge før generalforsamlingen. – ved skriftligt forstås også via mail.

Stk. 7.
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

§9 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan efter behov ændre på konstituering.

Hvis formanden træder ud af bestyrelsen i sin valgperiode, træder næstformanden i formandens sted til næstkommende ordinær generalforsamling.

Stk. 3.                  Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4.                  Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede, heraf formand.

Stk. 5.                  Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Klubben hæfter som juridisk person                            alene med sin formue. Bestyrelsen kan meddele prokura til formand, næstformand og kasserer.

Stk. 6.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden eller bestyrelsen skønner nødvendigt. Bestyrelsesmøder kan afholdes som telefonmøder eller webmøder.

Suppleanterne indkaldes til alle møder, men har ikke mødepligt og ej heller stemmeret.

Stk. 7.
Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes og underskrives af deltagerne. Det er bestyrelsen, der beslutter om referaterne skal offentligøres.

Referaterne kan til en hver tid fremvises efter anmodning fra medlemmer.

Stk. 8.
Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg.

Stk. 9.
Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10
Klubbens repræsentanter til DKK’s repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

§10 Regnskab 

Klubbens regnskab er kalenderåret.

Stk. 2.
Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges revisorerne senest 1 måned før generalforsamlingen.

§11 Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 31 marts.

Stk. 2.
Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder via klubbens officielle hjemmeside med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde oplysninger om tid og sted, dagsorden samt oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg og om disse er villige til at modtager genvalg.

Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.

Stk. 4.
Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5.
Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres/udsendes følgende materiale til medlemmerne.

§12 Dagsorden for den ordinære generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg
  a  Valg af formand
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  c  Valg af suppleant
  d  Valg af revisor
  e  Valg af revisorsuppleant
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt

§13 Afstemning på generalforsamlingen
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt § 18 og 19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2.
Vedtægtsændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtægtsændringerne træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§14 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønsket behandlet.

Stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3.
Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4
Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling skal ske som anført i § 13.

                                                         

§15 Disciplinærsager

Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

§16 Disciplinære foranstaltninger

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

 1. Tildeling af
 1. Frakendelse af kennelmærke
 2. Frakendelse af tillidshverv
 3. Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
 4. Udelukkelse fra adgange til stambogsføring
 5. Eksklusion
 6. Nedlæggelse af avlsforbud

Stk. 2.
Klubbens bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkt a) 1 og 2 i anvendelse. Øvrige kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love § 26 om disciplinære foranstaltninger.

§17 Midlertidige disciplinære foranstaltninger

Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’ love § 26.

Stk. 2.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.

§18 Urafstemning

Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.
Når stemmesedlerne åbnes skal følgende være til stede:

 1. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Eller,

 1. 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 3.
Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

§19 Opløsning af klubben

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. For vedtagelsen af forslaget kræves ¾ majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2.
Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henholdt til formålsparagraffen.

§20 Ikrafttræden

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling d.15.03.2015

Vedtaget ved urafstemning d. 14.06.2015.

Stk. 2.
Lovene er godkendt af DKK og er gældende fra 2015
Der er sket ændringer (skrevet kursiv) på generalforsamlingen i 2016, disse er godkendt af DKK.