Dette reglement er godkendt på den ordinære generalforsamling  d. 20. marts 2011 og efterfølgende godkendt af DKK’s bestyrelsen.

Reglementet er opjusteret i forhold til navneændringer af mentalbeskrivelserne
(DKK mentalbeskrivelse/udvidet mentalbeskrivelse) d. 12/3-2015

FORMÅL

Stk. 1.      Formålet med avlskåring, er at få beskrevet flest mulige af Hovawartens eksteriør og karakteregenskaber.

               A     At opmuntre til avl på racetypiske hunde.

B     At give Dansk Hovawart Klub bedre muligheder for en hensigtsmæssig rådgivning af medlemmerne i avls spørgsmål

.                       Stk. 2      Avlskåring er for Hovawarter med en godkendt FCI-stambog.

§ 2.

AVLSKÅRING

Stk.1.       Avlskåring består af:

                 A  Rottweilerklubben’s mentaltest, der skal bestås (DKK mentalbeskrivelse og Den udvidet mentalbeskrivelse).

B  en eksteriørbedømmelse med mindst bedømmelsen Very Good, når hunden er minimum 15   mdr.

                 C  en måling af skulderhøjden på hundene i forbindelse med mentaltesten.

                 D  en HD-status på A eller B.

Stk. 2.      Exteriørbeskrivelse kan evt. foregå i forbindelse med afholdelse af mentaltest.

                Dommere jf. § 9.

Stk. 3.      Den tyske avlskåring (fra RZV), efter de til enhver tid gældende tyske avlskåringsregler, kan anvendes på lige fod med DHK’s avlskåring.

§ 3.

FREMSTILLINGSBETINGELSER

Stk. 1.      Til den udvidet mentalbeskrivelse kan fremstilles hunde, der på fremstillingsdagen er mindst 24 måneder og højst 60 måneder gamle.

                 A    Hunde, der fremstilles til den udvidet mentalbeskrivelse, skal forinden have gennemgået Dansk Kennel Klubs mentalbeskrivelse eller
den svenske  mentalbeskrivning.

                 B     Løbske, drægtige eller diegivende tæver kan ikke fremstilles.

Stk. 2.      Hunde, der ikke består den udvidet mentalbeskrivelse i første forsøg, kan genfremstilles een gang – dog tidligst 6 måneder herefter. 

Stk. 3.      Eksteriørbeskrivelse skal foregå på en af DHK eller RZF/IHF arrangeret udstilling.

                 Dommere jf. § 9.

§ 4.

BESTÅELSESKRAV FOR MENTALTEST

Stk. 1.      Beståelseskrav fastlægges af kårings/avlsudvalg i samråd med bestyrelsen for DHK og skal fremgå af det dommerskema, der anvendes ved mentaltesten.
Dommerskemaet offentliggøres i klubbladet, hvorved de i skemaet nødvendige krav træder i kraft.

Stk. 2.      Beståelseskravene skal være i overensstemmelse med forskrifterne om hundens karakteregenskaber i den til  enhver tid gældende standard for racen.

Stk. 3.      Revision af beståelseskrav har ingen konsekvenser for hunden, der forinden har bestået kåringen.

Stk. 4.      Ingen hund har krav på at blive fremstillet på forældede vilkår.

Stk. 5.      Mentalbeskrivelse bestået i Rottweilerklubben er ligestillet med udvidet mentaltbeskrivelse bestået i DHK.

§ 5.

PRAKTISKE FORHOLD VEDR. MENTALTEST.

Stk. 1       Meddelelse om tid, sted og startgebyr offentliggøres i klubbladet eller sendes til medlemmerne pr. brev.

Stk. 2.      Bestyrelsen fastsætter startgebyrets størrelse efter indstilling fra kåringsudvalget.

Stk. 3.      Resultaterne meddeles hundeejerne mundtligt efter voteringen samt i skriftlig og bindende form ved testdagens afslutning.

Stk. 4.      Det er den enkelte hundeejers pligt selv at sørge for, at den originale exteriørbeskrivelse i henhold til § 2 stk. 1b kommer DHK i hænde på testdagen eller
senere efter aftale.

§ 6.

 ANSVAR

Stk. 1.      Dansk Hovawart Klub kan ikke drages til ansvar for skader eller uheld, der måtte opstå i forbindelse med avlskåringen.

§ 7.

KÅRINGSBEVISET

Stk. 1.      Med dansk avlskåringsbevis følger retten til at føre betegnelsen AK.  Med tysk avlskåringsbevis følger retten til at føre betegnelsen ZTP.

Stk. 2.      Når en hund opfylder kravene til avlskåring, udfærdiger kåringsudvalget et kåringsbevis, der sendes til hundeejeren samt til Dansk Kennel Klub. Udvalget og formanden for bestyrelsen attesterer ved deres underskrifter bevisets gyldighed.

§ 8.

       UDSTEDTE KÅRINGSBEVISER

Stk. 1.      Kåringsudvalget bringer meddelelse i klubbladet om udstedte kåringsbeviser.

Stk. 2.      De ved mentaltesten fremkomne resultater betragtes som DHK’s ejendom og kan anvendes ved rådgivning i avlen.

§ 9.

DOMMERE

Stk. 1.      Som exteriørdommere kan kun de af FCI anerkendte autoriserede dommere for hovawarter fungere.

Stk. 2.      Som mentaltestdommere fungerer de af Rottweilerklubben/Hovawartklubben og de af DKK autoriserede mentalbeskrivere.
Ved mentaltester består et testhold af 2 af Rottweilerklubben/ Hovawartklubben autoriserede mentalbeskrivere eller 1 af Rottweilerklubben/Hovawartklubben og
1 af DKK autoriseret mentalbeskriver.
 

§ 10.

       DISPENSATION

Stk. 1.      I tilfælde af, at DHK ikke har eller ikke kan stille med de i §9, stk. 2 beskrevne testhold,
kan kåringsudvalget og bestyrelsen i samråd med RZV arrangere afholdelse af en ZTP.

Stk. 2.      Bestås ovennævnte ZTP een gang tilkendes retten til betegnelsen AK.

§ 11.

UDVALG

Stk. 1.      Såfremt der ikke er udpeget et kåringsudvalg, træder bestyrelsen i stedet.

§ 12.

REVISIONSBESTEMMELSER

Stk. 1.      Forslag til ændringer af nærværende avlskåringsreglement skal på normal vis fremsættes på generalforsamlingen.
Ændringer skal vedtages med kvalificeret flertal i henhold til klubbens love.

Ovenstående reglement er godkendt på ordinær generalforsamling d. 20. marts 2011