Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Hovawart Klub.
(offentliggjort d. 17. januar 2022)

Søndag d. 6. marts 2022 kl. 12.00
Sted: Johan Rantzaus Vej 17, 5610 Assens

I lighed med tidligere, vil der være mulighed for at deltage via “TEAMS” ved kontakt til Peter Mortensen

Tilmelding til deltagelse via computeren sker til denne mailadresse:  peter@dansk-hovawart-klub.dk

Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter §12:

 1. Valg af dirigent
 2. Referent
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Formanden aflægger beretning.
 5. Udvalg aflægger beretning.
 6. Godkendelse af det reviderede regnskab  (Godkendt regnskab 2021)
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg
  a  Valg af formand – udgår
  b  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Flg. er på valg:
  Peter Mortensen
  Andreas Petersen
  Niels Møller Christensen
  c   Valg af suppleant
  På valg er: Lotte Jensen
  d  Valg af revisor
  På valg er: Carsten Nielsen
  e  Valg af revisorsuppleant
  På Valg er: Sarah Nielsen
 9. Fremtidig virksomhed
 10. Eventuelt
  * Orientering om AU’s forslag til ”Etiske anbefalinger”

Såfremt man ønsker punkter til behandling på generalforsamlingen, skal de sendes til klubbens formand senest d. 6. februar 2022 iflg. §11, stk 3.

Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand i hænde senest 6. februar 2022

Senest 8 dage før generalforsamlingen offentliggøres følgende materiale på hjemmesiden til medlemmerne.

I forbindelse med generalforsamlingen, serveres en let frokost kl 12.00. Tilmelding til spisning skal ske til klubbens formand senest d. 1. marts 2022

Ref. af generalforsamling, bestyrelsesmøder og fællesmøde